closing event 2nd august


Foto: © Markus Farnung
Foto: © Markus Farnung

Venue: Hörsaalgebäude (HG)

Grill buffet


More Information will follow.

Weitere Informationen folgen.